top of page

Chcesz nauczyć się tańczyć?

Jesteś zainteresowany naszymi zajęciami?

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznie (kliknij),

mailowo (kliknij)

Facebook (kliknij).

 

Bezzwłocznie się z Tobą skontaktujemy, pomożemy dobrać kurs, odpowiemy na wszystkie pytania!

REGULARMIN ZAJĘĆ STUDIA TAŃCA SMOOTH DANCE

1. Studio Tańca SMOOTH DANCE Marta Smutnicka z siedzibą przy ul. Grybowska 28 Wrocław 54-029, powiat Wrocław, woj. dolnośląskie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

2. W ramach działalności Studio Tańca SMOOTH DANCE organizuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą  umieszczoną na stronie www.smoothdance.net.

3. Opłacenie zajęć i/lub uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba małoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

4. Osoby małoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą opiekuna prawnego. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie poza czasem trwania zajęć.

5.  Zajęcia i kursy prowadzone są przez dyplomowanych instruktorów.

6.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i uwag instruktora oraz regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

7.  Na zajęciach obowiązują zasady dobrego wychowania i higieny osobistej.

8. Instruktor może odmówić wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w zajęciach osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, osoby takie będą wyproszone z zajęć.

9. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwskazań lekarskich do aktywności fizycznej. Każdy uczestnik zajęć bierze udział w zajęciach na podstawie własnych badań lekarskich – dla własnego bezpieczeństwa, w przypadku chorób obciążających (np. cukrzyca, padaczka, astma) uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie instruktora. Uczestnik zajęć ma obowiązek niezwłocznie poinformować instruktora o jakichkolwiek niepokojących symptomach zdrowotnych występujących podczas zajęć.

10. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko w czystym obuwiu zmiennym: sportowym lub tanecznym (obowiązkowo z gumowymi nakładkami na obcasy).

11.  Dla uczestników zajęć dostępna jest szatnia. Cenne rzeczy należy zabrać ze sobą na salę.

12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie kursu najpóźniej w dniu odbywania się pierwszych zajęć. Kurs obejmuje określoną liczbę zajęć zgodnie z datami podanymi przed rozpoczęciem kursu.

13. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie SMOOTH DANCE,  zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

14. W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych, dany kurs może zostać przesunięty bądź odwołany. W przypadku odwołania kursu wniesiona oplata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych na konto, z którego została dokonana.

15. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych epidemicznych.

16. Nagrywanie i robienie zdjęć podczas zajęć nie jest dozwolone bez uzyskania zgody instruktora prowadzącego.

17. Uczestnik zajęć tanecznych wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji i reklamy firmy.

18. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest SMOOTH DANCE Marta Smutnicka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grybowska 28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia prac zgodnie z umowami, czynności serwisowych, handlowych, marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona zgoda.

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do czasu przesłania informacji do firmy SMOOTH DANCE o zgłoszeniu sprzeciwu. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych informacji opiera się na udzielonej przez uczestnika zgodzie, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uczestnik chce zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, zobowiązany jest do wysłania wiadomości na adres e-mail: marta.smutnicka@gmail.com.

bottom of page